Zakat Fitrah – Pengertian, Syarat, Penerima, Hukum

Zakat Fitrah

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menunaikan zakat. Ibadah zakat mengandung unsur kepekaan dan tenggang rasa kepada orang lain. Zakat merupakan kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat telah ditentukan.

Zakat ada beberapa macam, antara lain, zakat pertanian, zakat mal, zakat peedagangan, zakat fitrah. Zakat yang akan kita bahas adalah zakat fitrah.

Zakat fitrah adalah zakat badan yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari idul fitri tanggal 1 syawal setiap tahun.

Tujuan zakat fitrah untuk memberaihkan diri dan untuk mengembangkan kebiasaan beramal saleh. Zakat fitrah dilakukan sebelum melaksanakan idul fitri.

 

Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah

 • Orang islam
 • Orang itu masih hidup sebelum pelaksanaan shalat idil fitri.
 • Mempunyai kelebihan makanan pada malam dan siang hari pada hari raya baik untuk dirinya sendiri maupun wajib dinafkahinya.

Waktu membayar zakat adalah paling lambat sebelum shalat idul fitri karena pembagian zakat dilaksanankan sesudah terbit fajar sebelum pergi shalat idul fitri.

Jika membagikan zakat tersebut setelah pelaksanaan shalat idul fitri, maka hanya jadi sedekah biasa.

 

Benda-Benda Yang Digunakan Untuk Zakat Fitrah

 • Bahan makanan pokok biasa dimakan orang yang membayar zakat.
 • Boleh pula membayar dengan Uang, tetapi jumlahnya harus diukur dengan harha bahan makanan pokok yang berlaku.
 • Besarnya zakat fitrah dikeluatkan satu sha’ = 5 1/2 kati (Irak) = 2,5 Kg (Indonesia).

 

Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

 • Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan
 • Miskin yaitu orang yang memiliki harta dan pekerjaan. Tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari.
 • Amil/jami zakat yaitu orang yang dipercaya untuk mengelola zakat.
 • Muallaf yaitu orang yang baru masuk agama islam.
 • Hamba sahaya yaitu orang yang telah dijanjikan tuannya untuk menebus dirinya dengan uang/harta lainnya.
 • Gharim yaitu orang yang memiliki utang sesangkan hitungan hartanya tidak cukup membayar. Maka ia berhak mendapatkan zakat untuk membayar hutangnya.
 • Sabilillah yaitu orang yang berjuang demi penegakan dan perkembangan syiar agama islam.
 • Ibnu sabil yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh untuk menuju kebaikan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.

***

Dengan demikian, zakat fitrah adalah kewajiban bagi umat islam untuk memberikan barang / harta yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Zakat fitrah bisa dengan uang, bisa dengan bahan makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Zakat fitrah dibagikan sebelum shalat idul fitri dilaksanakan.

Manfaatnya adalah membantu orang lemah, membersihkan diri kita dari sifat kikir dan tercela, mendidik diri agar bersifat mulia, pemurah, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-Nya, dan meningkatkan hubungan kasih sayang antar umat beragama.

loading...

Leave a Reply